Granmèt Jezi, menm foul sa a ki te konte akeyi w lè w tap antre Jerizalèm nan, se li menm ankò ki te mande kondane w kèk jou pita. Bay rèskonsab Legliz nou yo sou tè a : Pap Franswa, Evèk yo, Pè yo ak Dyak yo, lagras pou yo rete fidèl a angajman yo, rafèmi lafwa yo, konsa ya gen bon jan ladrès pou egzòte rès pèp ou a pi byen, nan ede yo gen yon lafwa ki pi djanm e plis fidèl a ou.
Granmèt nap lapriyè w, koute nou !


Menm Papa w te fè pou Izayi, ou rele nou chak san w pa gade sou figi nou, Granmèt e ou bay nou yon rèskonsablite, e ou mande w angaje nou san n pa deziste. Ede sila yo ki gen réskonsabilite dirèk sou dèsten peyi a kenbè fèm nan entegrite yo, pou yo pa kite farizyen jounen jodi a yo enpresyone yo.
Granmèt nap lapriyè w, koute nou !


Granmèt Jezi, ou te soufri kont soufrans ou jiskaske w te mouri sou bwa Lakwa, pandan w te abandone w a renmen Papa a. Pay sila yo kap soufri nan kò yo, osinon nan nanm yo oubyen nan lespri yo, lagras pou yo viv nan lesperans, konsa yo santi tandrès ou a.
Granmèt nap lapriyè w, koute nou !


Granmèt Jezi, nap lapriyè w pou tout kominote kretyen nou an, nap lapriyè w yon fason èspesyal pou sila yo ki tap mache avèw pandan 40 jou nan dezè a. Ede nou byen viv Semèn sent la ki kòmanse jodi a ; fè demach nou te fè pou nou konvèti a donnen bonjan fri, ban nou kouraj pou n pataje yo ak rès pitit ou yo nan kè kontan fèt Pak kap rive a.
Granmèt nap lapriyè w, koute nou !