Jezi vivan nan losti, li se wout lavi, lavi Bondye. Pitit Bondye kominyen pou yo gen lavi, lavi Bondye.

 

Ostensoir (8)

1.- Losti se kòm yon vwal, li vwale Verite. Men, pa lafwa nou kwè san nou pa wè : Losti a se Jezikri.

 

2.- Se Jezi menm ki di ; e sa li di se vre. Li sèvi pen an dizan : « Se Kò mwen, manje l nou va gen lavi »

 

3.- Jezi di verite, nou asire sou li. Li bay diven an dizan se : « San mwen. Bwè li nou va gen lavi ».

 

4.- Jezi mete Legliz ape fè sa l te fè. Kan losti a konsakre nan Lamès, nou gen Jezi byen vivan.

 

5.- Losti se nouriti, gras a li nou garndi. Lakominyon fè nou yonn ak Jezi, li fè nou yonn antrenou.

 

6.- Nou reyini sou tab e nou manje menm Pen. Nou tout se yon sèl fanmi, yon sèl ras Jezi ki rasanble nou.

 

7.- Poutèt Lakominyon, fò nou yonn renmen lòt ; fò nou kontan wè tout frè ak tout sè ap vi n pi byen jou an jou.

 

8.- Jezi konnen soufrans, li gen yon kè tou dou. Nou kominyen pou n aprann konsole tout moun ki gen dlo nan je.

 

9.- Jezi pa fè lenmi ak moun ki t ap nui li. nou kominyen pou nou konne padone moun ki te fè nou ditò.

 

10.- Kan li te fi n mouri, Jezi leve vivan. Nou kominyen pou nou lwen ak peche : peche ak mouri se menm.

 

11.- Jezi kite al jwi laglwa nan syèl ak li, nou kominyen pou n ale rasanble nan bonè lakay Bondye.

 

12.- Jezi fè yonn ak nou, sa ban nou kè kontan. Mèsi Bondye pou lapè ou ban nou : nou vle toujou viv ak ou

 

NR 158