Fèt Kò ak San Jezikri ki sakre anpil la

 

procession Fete Dieu

 Chak ane, nan Jedi ki vini tousuit apre fèt la Sent Trinite[1] a, nou selebre, nan Legliz Katolik, yon gran fèt, se sa nou rele « Fèt-Dye » a. Fèt sa a gen anpil non. Yo rele l fèt Sen-Sakreman ; fèt Kò Granmèt la ; Fèt Kò Kris la ; men, non ofisyèl fèt sa a menm, se « Gran fèt Kò ak San Kris la ki sen anpil la[2]». Sa ki bèl la, sèke fèt sa a selebre nan lafwa Anglikàn nan tou. Chak fwa nou selebre lamès, se montre nou montre kijan nou dakò, nou kwè nan sa Granmèt Jezi te di (Jan 10,18)[3] ak sa li te fè lavèy jou li te pral soufri a (Matye 26,26-28 ; Mak 14,22-25 ; Lik 22,19-20), men nan fèt sa a, nou montre sa yon fason ki pi solanèl toujou.

Lè nou fè yon ti kout pye nan liv Travay Apot yo, nou wè kijan premye jenerasyon kretyen yo pat janm neglije sa Granmèt Jezi te kòmande yo ; chak Dimanch, yo reyini pou yo kase Pen an[4] (Travay 20,7). E se sen Pòl ki raple nou, chak fwa n ap selebre Lamès, kisa nou fè an reyalite (1Korentyen 11, 23-29).

     Kifè la, nou wè aklè kijan chak fwa n ap selebre lamès, nou pa fè lòt bagay sinon viv yon menm evènman ki te fèt, sa gen plis pase de mil ane, n ap selebre Granmèt Jezi ki prezan tout bon vre nan yon ti moso Pen ak yon ti gout Diven ki vi n tounen Kò li ak San li. se yon bagay nou pa janm ka fi n konprann, men nou kwè l[5]. Kantik nou chante apre nou fi n fè dezyèm lèkti a, avan nou li Levanjil la, (sa nan lang fransè nou rele ‘’Séquence ‘’ la) di yon bèl koze nan sans sa : « Sa soti nan lafwa kretyen yo : pen an tounen Kò li, diven an tounen San li. Sa nou pa ka konprann ni wè ak je nan tèt nou an, lafwa nou gen kouraj deklare l, prensip natirèl yo pa gen anyen pou yo wè la… »[6]

 

Kijan fèt sa a selebre ?

Dabò nou selebre Lamès ; men apre dezyèm lèkti a, avan nou li Levanjil la, nou chante Kantik ki konpoze pou fèt sa a menm[7]. Lè nou fin fè priyè aprè lakominyon, nou fè pwosesyon nan lari (yo konn mande pafwa pou n fè yon kout adorasyon avan pwosesyon an). Pè a pote Sen-Sakreman an nan yon Ostanswa nan mitan lari a ; li mache avèk li anba yon ti tonèl (= dais), byen dekore ak bèl nap, epi 4 moun ki sosyete ak Legliz la jije diy pote ti tonèl la. Pè a dwe mete sou do l yon vwal ki bouche tout men l ; sa nou rele ‘’Voile humérale’’ la. Lontan yo te konn fè ti moun simen anpil flè tout kote Sen-Sakreman an pral pase (m sonje lè m te timoun, ap mime Legliz, nan yon pre-koral ki rele‘’Enfants de Beauté’’, ki egziste toujou dayè, m te konn simen flè devan Sen-Sakreman. Se ak anpil kè kontan nou tout timoun yo te konn fè l paske se te yon gras ak yon privilèj) ; yo dekore lari yo ak bèl dra. Yo prepare plizye kote pou Sen-Sakreman an repoze.

 

Pouki rezon se konsa nou fete l ?

Kesyon sa a gen anpil repons, men nou chwazi fè Karl Rahner reponn li pou nou ; an nou wè sa li ekri nan sans sa a : « Nou menm ki se pèleren, moun k ap mache isi-ba, kote nou pa gen kay k ap dire (Ebre 13,14), nou pote avèk nou Sila yo te kloure sou kwa a men ki te leve byen vivan an. Se li menm ki akonpanye nou nan tout wout chemen lavi nou (menm jan li te fè pou vwayajè Emayis yo : Lik 24, 13ss) ; nou twouve li nan kafou kote n ap viv, kote yon desten krisifyan ap tann nou, e se li menm ankò k ap gade nou, san nou pa wè l, nan je pwochen nou : sila yo nou pase a kote yo ak anpil endiferans, paske pafwa san nou pa menm konstate si yo la.

Sa nou pote avèk nou an nan tout katye nou yo, se siy ak prezans Sila ki se Chemen ak pi gran byen n ap èspere a ; e si l pa la, tout chemen nou pran yo ap fatige nou e yo pap mennen nou okenn kote »[8]

 

Ki kote fèt sa a soti ?

Se vre nou menm pa bò isit, nou selebre fèt sa a swasant (60) jou apre Pak[9], gen kote tankou an Frans, se Dimanch ki vini apre fèt Trinite ki sen anpil la yo selebre l. Dapre listwa, se depi nan trèzyèm (13ème) syèk yo kòmanse selebre fèt sa a. Se vre, depi nan moman konsekrasyon an, pase nan gran lapriyè ki fini gwo lwanj Bondye a (= prière eucharistique), sa nou rele doksoloji[10] a, rive nan pati kominyon an[11], pèp Bondye te gentan kontanple e adore Pitit li a nan Kò li. Men yo twouve sa pat ase. Yo te vle pou Kò sa, San sa gen yon jou èspesyal, rezève, pou yo selebre li devan tout moun.

Premye fwa yo te selebre fèt sa, se te nan lane 1246 ; se te Monsenyè Robert de Torote, Evèk nan dyosèz Liège, ki te enstitiye l an premye nan dyosèz li. Konsa, li vin retwouve yon chè Sè ki te rele Julienne de Cornillon ; li te konn lapriyè anpil. Nan vizyon li te fè, li te wè nesesite pou nou pase plis tan ap adore Jezi nan Sen-Sakreman Lotèl la.

Pou jis rive nan lane 1261, se te pratikman dyosèz Liège ki te konn selebre fèt sa a, jiskaske Jacques Pantaléon, yon ansyen gran-Dyak nan leveche Liège vi n Pap, e li te pote non Urbain. Se katriyèm Pap ki te gen non sa a, se pou sa yo te rele l Urbain IV. Se konsa, jou ki te 8 septanm 1264 la, Pap Urbain IV te enstitiye fèt sa a ; e se te premye fwa nan tout istwa Legliz la, yon Pap te pral enpoze yon fèt nan tout Legliz Oksidan an. Lè Pap Clément V vi n rive, li ranfòse desizyon sa a ; se pou sa nan Gran reyinyon ak tout Evèk yo, sa nou rele Konsil la, ki te fèt lal lavil Vyèn (Vienne), li te konfime fèt sa a. Sa konsa, nan katòsyèm syèk, fè sa te vin tounen pi gwo fèt Legliz la.

Men, vrè rezon kifè Pap la te mete fèt sa a, se paske nan gwo deba teyolojyen yo t ap fè, gen anpil nan yo ki te rive di sa k pa sa, sa nou rele nan langaj teyoloji a ‘’erezi’’ ; yo te refize rekonèt prezans Jezi nan Lekaristi a ; pa konsekan, yo pat dakò ak sa Jezi li menm te mande kwè sa a, ak sa sen Pòl te fè nan lèt li te ekri moun Korent yo. Se pou sa, nan yon lèt kote li poze so li anba li (= Bulle), lèt sa a rele « Transiturus », Pap Urbain IV di konsa : « Se yon bon bagay nou fè lè nou raple kijan Jezi prezan tout bon vre nan Sen-Sakreman an, dekwa pou nou konfonn foli moun k ap di sa k pa sa yo ». Fòk nou di tou kijan se nan lavil Pari (Frans) yo te premye vini ak kote montre pèp Bondye Pen ki tounen Kò Jezikri a nan moman konsekrasyon an.

Fèt Sen-Sakreman an, se baz lafwa nou kòm kretyen ; se pousa nou pa dwe janm sispann lapriyè Jezikri, mande l, li menm ki Granmèt nou, li menm ki kite pou nou sakreman ekstraòdinè sa a pou n sonje kijan li te soufri pou nou, fè nou adore mèvèy sakre Kò li ak San li pou nou toujou santi fwi delivrans li a nan nou[12].

 

 

SOURCE

  1. Bib Pèp Bondye a, Nouvo Kontra, Konferans Episkopal Ayiti, 2008.
  2. Jean BertholetHistoire de l'institution de la Fête-Dieu, Liège, 1746.Karl Rahner, Sur l’Eucharistie, Epis, Paris, 1966.
  3. Missel Romin II, Commission Episcole Nationale de Liturgie, 2008.
  4. www.la-croix.com
  5. www.universalis.fr

 

 

 [1] Papa ak Pitit la ak Lesprisen an, yon sèl grenn Bondye an ptwa (3) Pèsòn.

[2] Solennité du Corps et du Sang du Christ.

[3] Lavi m, pèsonn pa wete l nan menm, men se mwen ki fè kado l pou pwòp volonte pa m.

[4] Nan lang fransè nou di « Fraction du Pain », yon lòt jan yo pale de « selebre lamès »

[5] Premye pawòl Pè a di, apre konsekrasyon an.

[6] C’est un dogme pour les chrétiens
Que le pain se change en son corps,
Que le vin devient son sang.

Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
Notre foi ose l’affirmer,
Hors des lois de la nature.

L’une et l’autre de ces espèces,
Qui ne sont que de purs signes,
Voilent un réel divin.

[7] Nap jwenn kantik sa sou blog sa menm : emanley12.canalblog.com/Séquence de la fête du Saint Sacrement.

[8] Karl Rahner, Sur l’Eucharistie, P. 62-63.

[9] Jedi apre fèt Trinite ki sen anpil la.

[10] Bondye Papa nou, ou menm ki gen tout pouvwa e ki fè yonn avèk Lesprisen an, se pa pouvwa Jezikri, se avèk se o non li, ou jwenn tout kalite lwanj ak konpliman, depi tout tan e pou tout tan.

[11] Kote Prezidan lamès la di konsa : ala chans pou moun sa yo Jezi envite vi n manje manje sa : men Jezi, Mouton Bondye ki wete peche sou tè a.

[12] Priyè ki louvri lamès jou fèt Sen-Sakreman ; nou fè l tou pandan adorasyon Sen-Sakreman, lè nou fi n chante : Tantum ergo / Kalite sous lagras sila.