Annee liturgique A

okjj

 

 

Kòmante pou antre :

 

Frè m ak sè m yo bonjou !

Jodi a se jedi nan 10èm semèn tan òdinè, ane A. Nou rasanble nan Legliz la maten an pou nou fete Kò ak San Jezikri, repa sa ki sakre anpil la e li kite pou nou kòm gaj lavi toutan an. Nan fèt sa a, nap selebre tandrès ak Kè sansib Bondye. Yon Bondye ki pa gade sa li ye pou li panche sou mizè nou e rete avèk nou.

         Se sa litiji lapawòl la pral ede n konprann : nou pral tande kijan Jezi ap prezante tèt li kòm vrè Pen vivan ki desann sot nan syèl la, Pen sa nou dwe manje, si nou vle gen lavi ki pap janm fini an.

         Frè m ak sè m yo, pandan tout Lamès la e tout lavi nou, ann mande Bondye plis lafwa pou nou kwè pi plis nan vrè Repa sa li ban nou chak Lamès la, kijan chak Lamès se yon gwo kado. Konsa, nan adore nap toujou adore mèvèy sakre Kò ak San Pitit li a, na toujou santi fwi delivrans li a nan nou.

An nou kanpe pou nou kòmanse Lamès la, pandan nap chante !

 

Kòmantè premye Lèkti :

Nan renmen li gen pou nou, Bondye pa janm kite nou pou kont nou. Se sa pèp Israyèl la te viv èspesyalman pandan li tap kite peyi Lejip. Li te yon pèp ki pòv, men Bondye pat janm sispann fè li favè. Li te yon pèp ki konnen grangou, men Bondye pat janm sisann ba li manje.

Ann koute sa pi byen nan liv Detewonòm nan, chapit 8, vèsè 2 ak 3 plis 16b a 16a.

 

Kòmantè dezyèm Lèkti :

Lè nou manje Kò Jezi, lè nou bwè san li, nou fè rankont ak Sila ki te mouri men ki leve byen vivan an. Se li menm ki rasanble nou, ki fè nou fè yonn avèk li, e ki fè nou vin tounen yon sèl kòt fanmi.

Se sa sen Pòl ap raple nou nan dezyèm lèkti a. Ann koute sa pi byen nan premye lèt li te ekri kominote Korent la, chapit 10, pran nan vèsè 16 pou rete vèsè 17.

 

Priyè pèp la

Prier

  1.  Bondye Papa, ou menm ki te bay sèl grenn Pitit ou a pou delivrans tè a ; koute lapriyè n ap fè ou pou moun ou rele yon fason èspesyal pou fè plis moun konnen kijan se nan li n ap kapab jwenn lavi nèt ale a : Pap la, Evèk yo ak Pè yo ; tanpri, ba yo plis lafwa kap pèmèt yo reziste lè sikonstans lavi a ta vle fè yo dekouraje. Granmèt, koute nou !
  2. Bondye Granmèt, ou menm ki te wè tray pèp ou tap pase nan peyi Lejip e ki te voye yon liberatè pou yo ; tanpri, gade pèp Ayisyen an ki twouve l nan yon sitiyasyon ki sanble ak sa pèp ou a t ap viv an Ejip ; tanpri, gade mizè nou, e fè chak responsab sonje e pran konsyans de poukisa nou te delege yo, konsa na antre, nou menm tou, nan tè kote lèt ak siwo myèl ap koule. Granmèt, men pèp Ayisyen an.
  3.  Bondye kè sansib, anpil foul moun tap suiv Pitit ou a paske yo te problèm ki touche egzistans yo, e li te ba yo lasistans. Gade anpil nan pitit ou yo ki gen tout kalite problèm : sa ki malad, sa ki nan prizon, sa ki grangou, sa ki pa gen kote pou yo rete… tanpri, ou menm ki konn konsole moun ki nan lafliksyon, ba yo jodi a pen yo bezwen chak jou a, fè yo lagras goute kè sansib ou. Granmèt, gade nou !
  4.  E pou nou menm kap lapriyè w, Granmèt ; pou tout sila yo ki ta renmen vin lapriyè avèk nou men yon pwoblèm anpeche yo… nap mande w fè nou favè adore Kò ak San Pitit ou a ki sen anpil la ; e konsa, na toujou santi rezilta sove li sove nou an. Granmèt, tande vwa nou !