Esprit Saint 7 dons

O Lesprisen desann sou nou. Vin konble nou ak tou de bon ka fè nou sanble ak Bondye. Lè w avèk nou, ranje nou byen bèl. Ou fè tou deb byen jèmen nan nou menm.

1.- Yo rele ou Avoka, Konseye. Ou se kado Bondye bay pitit li. Ou se fontèn ki founi nou lavi. Bon santiman se nan ou sa soti.

2.- Se nan ou menm nou konn jan Bndye bèl. Nan ou menm nou goute jan Bondye bon. Ou ki limen bon lide nan tèt nou. Ou k aliyen bon pawòl nan bouch nou.

3.- Lènmi nou an, fè li pati byen lwen ; e fè nou jwi kalmi nan fon kè nou. Fè nou gen fòs pou nou lite toutan. E kondi nou pou nou pa janm fayi.

4.- Fè lespri nou konnen Bondye Papa. Ni Pitit la, fè nou konnen li tou. Ni ou menm tou ki Lespri toulede ; ak tout kè nou fè nou kwè nan ou menm.

5.- Papa Bondye n ap fè louanj pou ou. Pitit la, ou menm tou, n ap fete ou. An menm tan tou nou di : « Viv Lesprisen ! ». lwanj pou Granmèt nou an pap janm fini.