Sa Jezi-Kri ye?

Jezi -Kri se pen vivan Bondye voye bay pèp li a
Manman Mari pote l pou nou, Manman Mari pote l pou nou

images1-Jezi se pen k sòti nan syèl
Bondye ban nou l pou lavi n pi anfòm

2-Jezi di nou : " Chèche sitou manje 
nan pen ki pap janm fini an."

3-Bondye Granmèt toujou ba nou
Manje vivan ki sèti nan syèl la

4-Moun ki manje nan pen silaa 
An verite li pa gen dwa mouri

5-Pen pou n manje si kè nou pwòp
Si n abiye avèk lavi Bondye

6-Pen pou n manje si nou renmen
Si n fè ak lòt jan Bondye fè ak nou