Yon kout je sou chapit 12 liv Apokalips / Revelasyon an

 

Nou pa konnen Jezikri jan n ta dwe konnnen l, se nòmal

paske nou manke konnen kilès Manman l ye.

Li se douvanjou ki anonse Solèy jistis la, Jezikri.

Fòk nou konnen l epi wè l avan si nou bezwen wè Solèy la…

 

Sen Lwi-Mari Griyon de Monfò

 

Si Pawòl Bondye a, Labib la, pa t pale de Mari, sa tap gentan fè anpil tan depi Legliz la pa tap pale de li. Mari fè pati de Pawòl Bondye a. Nouvo Kontra a site non li 19 fwa. Jariyis, Mat, Laza, Zebede, elatriye gen non yo site nan Labib la, tankou Mari. Epoutan pou Mari, Manman Jezi, se pa menm jan, se pa nan menm lide. Mari se teren Bondye prepare ; avan mòn yo ak kolin yo, Bondye te deja chwazi l pou plante pi bèl jaden li, Jezi, sèl grenn Pitit li a. Chak fwa Legliz la fè limyè pou nou sou yon aspè nan reyalite Madanm sa a, li pa fè lòt bagay sinon ede n konprann pi byen pwojè Bondye pou nou, paske Mari se figi tout moun Bondye rachte. Lè nou gade Mari, nou gen yon lide klè sou sa Bondye vle pou nou (Laurentin).

Tout sa Legliz la pwopoze nou pa nesesè pou nou sove. Nan Legliz la, gen verite ki nesesè, gen ki enpòtan. Pa egzanp, se Bondye ki kreye tout sa ki egziste, li toujou vivan ; Jezi se Pitit Bondye ; yon sèl Bondye an twa Pèsonn, se pa menm bagay ak Mari se manman Bondye, Mari ki toujou rete Vyèj, se pa menm bagay ak Pap la enfayib nan zafè koutim ak moral. Tout verite pa nan menm nivo. Se sa ki fè, lè Legliz fè limyè sou yon verite li jwenn sou Mari nan Bib la, li toujou envite nou mete yo nan plas yo ; paske yon verite sou Mari, yon dògm maryal, pa nesesè pou nou sove. Men tou, sa pa vle di pou nou rete endiferan devan yo, paske yo bay lafwa nou fòs. Nan chapit 12 liv Apokalips la, liv Revelasyon an, sen Jan rakonte nou yon bagay li te wè ak je li ; se istwa Fanm lan ak dragon an. Men nan istwa sa a, kisa nou jwenn osijè de Mari ?

Anpil fwa, nou konn tande moun ap di Bib la pa bay okenn verite sou sa Katolik yo ap di de Mari yo. Yo konn gen rezon paske menm anpil Katolik nou yo pa toujou pare pou bay bon jan eksplikasyon sou wòl ak reyalite Manman Mari ; epoutan tout verite yo la, nan Labib la...

Moso Labib sa a kapab entèprete anpil fason. Men tou, lè nou etidye byen kontèks Apot la t ap viv la epi nou li l ak anpil enterè, nou wè kijan li kapab sèvi pou fè limyè sou 2 verite, 2 dògm, ki toujou mete latwoublay nan mitan Katolik ak Pwotestan yo ; 2 dògm sa yo se : Mari ki fèt san peche (Immaculée Conception de la Vierge Marie) ak Mari yo fè monte nan syèl la ak tou kò li a (Assomption de la Vierge Marie)... Nou pral eseye konprann istwa sa a an 2 tan. Nan yon premye tan, nou pral chèche konprann kilès bèt la (dragon an) ak fanm nan ye. Nan vèsè 14 la, sen Jan di nou : yo ede fanm nan chape anba dragon an; e se sa nou pral eseye gade pi pre nan yon dezyèm tan.

A). - Fanm nan ak dragon an, kilès yo ye?

Nan vèsè 3 chapit 12 liv Apokalips la, yo pale de yon gwo bèt, yon dragon wouj. Pou premye pwotestan yo, e menm jis jounen jodi a, bèt sa a se te lavil Wòm. E Poutan, liv Apokalips la li menm fè limyè sou sa.  Bèt la gen 7 tèt, 10 kòn ak 10 kouwòn sou chak tèt li yo. Moun ki ekri liv la, sen Jan (Ap 1,1-2), fè limyè li menm sou gwo dragon wouj ki leve batay ak sen Michèl Akanj ak zanj li yo, li di kilès li ye : se sèpan ki la depi lontan an, li menm yo rele dyab la osinon Satan, k ap plede twonpe tout moun nan (Ap 12,9). Pawòl ki klè pa mande diskisyon…

Nou wè klè kilès dragon an ye. Epoutan, se pa menm bagay pou fanm nan (vèsè 1-12. 4b. 5-6 ; 13-17). Menm moun k ap reflechi nan zafè Labib ap mande si moun ki ekri liv la patap sonje 2 senbòl zetwal nan mitoloji mezopotami an, tankou l fè sa pou 4 bèt vivan yo li pale de yo nan chapit 4 vèsè 6 a 8 la[1]. Konsa nou tap vin gen 2 gwoup zetwal : yonn t ap reprezante dragon an; et lòt la, fanm nan. Men se pa sa, paske, selon koutim Labib la, nan tan sa yo, se fanm ki reprezante pifò bagay. Nou sonje istwa kreyasyon an, Adan rele madanm li Èv paske se li ki manman tout moun k ap viv (Jenèz 3,20). Nan liv pwofèt Izayi a, se yon fanm ki reprezante lavil Jerizalèm (Izayi 54). Nan liv Apokalips la (19,7 ; 21,2), se yon fanm ki reprezante Jerizalèm tounèf la, madanm ti Mouton an. Men fanm ki nan Apokalips chapit 12 la, kisa li reprezante ? Anpil rechèch ap fèt sou sa, men yo poko fin klè.

Nan pami nèg save, sila yo yo rele egzejèt yo, k ap fè etid sou tèks yo, gen ki di fanm sa se pa Mari ditou, men se Legliz la ki fonde sou douz (12) Apot yo, ki anfante Kris la pou l kab bay mond la li a, malgre fòs fè mal yo ap travay pou gate plan sa. Konsa, dezè a sen Jan pale de li a se sitiyasyon eprèv yo kote Bondye ap pale avèk li[2].

Nan ane 2004, Monsenyè Frantz Colimon te tradui Nouvo Testaman daprè tèks Ebre ak Grèk yo. Nan nòt paanba paj yo (Apokalips 12), li bay sans mo yo. Ann eseye pran kèk pou n wè kisa l di[3] :

Nan 12,1-14,20, se kè Apokalips la : Mouton an ak Dragon an. Se Bondye k a dirije istwa a nan finisman l pou l sove Pèp li a. Se nan li pou yo mete lafwa yon fason solid.

Siy = bagay ekstawòdinè ki parèt nan syèl, Jenèz 1,14 ;9,12. Bondye montre prezans li avèk aksyon l nan mitan moun yo : Egzòd 7,3, mirak yo Egzòd yo ; Izayi 7,14, Madanm ki vyèj la ki ansent Mesi a…

Madanm : Jan 16,19-22 ; Galat 4,26-27 ; Izayi 54, 1 ; 50,1 ; Jeremi 50,12. Doulè anfantman sou kalvè a, nesans la nan maten Pak la: Mistè Kwa a ak rezireksyon an fè yon sèl, Apokalips 1,18;2,8. Kris ki monte nan syèl la, yo prezante l tankou yon ti bebe ki fenk fèt, Apokalips 12,5; Sòm 2,9 àWomen 1,14: li enstale kòm Pitit Bondye nan puisans daprè Espri a ki fè l leve sot nan pami mò yo.

Lè l resisite, Jezi vin tounen premye pitit nan pami mò yo, Kolosyen 1,18; Apokalips 1,5; Jan 12,24; Travay Apot yo 2,24. Lè Pilat te di (Jan 19,5) “me Moun nan”, li te fè yon bèl deklarasyon san l pa konnen. Paske Jezi se moun nouvo a yo bay tè a.

Kifè, Madanm nan, se Nouvo Siyon an, Pèp Nouvo Alyans la, Egliz la, ki bati sou Douz Apot yo e ki soti nan Ansyen pèp la Bondye te pote sou zèl li tankou yon Èg, pandan l t ap travèse dezè a (Egzòd 19,4 ; Detewonòm 32,11 ; Izayi 40,31).

Monsenyè a kontinye pou l di : « An menm tan tou, Fanm nan se la Trè Sent Vyèj Mari (Jan 2,4 ; 19,26 ; Galat 4,4) ki sèvi entemedyè pou plan Lalwa a pase nan plan Lagras la (Jan 1,17), se pou sa Bondye te plen l ak Lagras (Lik 1,28). Istwa sa a, se plas Mari nan mitan istwa sove Bondye sove nou an. Li te fè pati plan Lalwa a. li antre nan plan kretyen an antan li anfante Kris la (Lik 2,7.11). Li pèmèt pasaj sot nan Ansyen Testaman an vin nan Nouvo a (Galat 4,4-5).

Konsa, menm jan ak Monsenyè Colimon, gen anpil lòt nèg save nan zafè Labib ki etidye moso Labib sa yo yon lòt fason ; yo sanble gen rezon paske se pa Legliz la ki fè Jezi (Jan 15,16), men se Jezi ki bati Legliz li a (Matye 16,18).

Konsa, lè yo mete fas a fas vèsè 5 la ak vèsè 9 Sòm 2 a, Sòm ki pale sou Wa Bondye chwazi a, yo jwenn yon pwomès ki reyalize : « W ap kraze ren yo ak yon baton fè ». Sa pèmèt yo poze kesyon sa: « èske fanm nan se pa figi pèp Izrayèl la ? » Remak sa bon men li manke. Fanm sa « ki vlope nan solèy la tankou nan yon rad la, ki te gen lalin nan anba pye l la, ki te gen 12 zetwal kouwonnen tèt li a » pa ka reprezante sèlman Izrayèl ; menm si chif 12 la fè nou sonje 12 branch fanmi pèp Izrayèl la. Fanm sa ki te nan tout kè kontan l nan te ka inikman pèp Izrayèl si sèlman li pat sou tè a ankò, sèl si li pat yon Israyèl istorik ankò. Pè Prigent, yon pèsonaj k ap chèche editye pasaj sa a, montre kijan li pa fin dakò pou di Jezikri se Pitit pèp Izayèl la[4]. Pou Pè Prigent, Jezi, Adan tounèf la, pa soti nan yon kominote ki ansyen.

Gen moun ki ale pi lwen pou di se inikman de Mari, manman Kris la, Apot la t ap pale. Men pa bliye, moun ki ekri liv, sen Jan – Evanjelis la - la pale nan yon langaj vwale, an parabòl ; li pa di tout bagay klè.

Depi nan kòmansman chapit 12 la, sen Jan di ki kote li te wè kalite bagay sa yo : nan syèl la (vèsè 1). Syèl la se kote senbolik pou di kote Bondye rete. Si Jan di se nan syèl la li wè fanm nan, sa vle di li patisipe nan sentete Bondye. Epoutan se sou tè a, kote istwa nou kòm moun ap dewoule, dragon an pral vin kouri dèyè l. Sa vle di, yo mennen fanm nan jwe nan istwa moun sou tè a, san li pa pèdi anyen nan sensete li. Se yon mond, se yon limanite tounèf (k ap gen fanm nan pou manman l) ki parèt (2Korentyen 5,17). Premye Pitit fanm nan gen pou fè, se « Kris la ki gen pou gouvènan nasyon yo ak yon baton fè » (Ap 12,5 ; cf. Sòm 2,9).

Se sou tè a fanm nan fè ti gason ki gen pou gouvènan nasyon yo ak yon baton fè a (12,5). La, nou wè aklè kijan se osijè Jezi sen Jan t ap pale. Men se pa pandan l sou tè a li pral gouvènen nasyon yo. Se pousa sen Jan di yo pran l, yo pote l ale bò kot Bondye (12,5à Filipyen 2,9-11). Sen Jan fè mistè Nesans, Lanmò ak Asansyon Jezi fè yon sèl « ti gason an fèt, yo mennen l bò kot Bondye » ; tankou l te deja di sa nan 1,18 « mwen menm, moun ki te mouri men kounye a k ap viv pou tout tan an ».  La kote yo mennen l nan, fòs mal la pa ka fè l anyen.

Men apre, bèt la gen pou l « al goumen ak lòt pitit fanm nan, sa vle di tout moun k ap obeyi kòmandman Bondye yo, k ap kenbe fèm nan verite Jezi te fè yo konnen an » (Ap 12,17 à Jan 19,25-27). Menm jan ansyen fanm nan, Èv, te reprezante ansyen mond la (Jenèz 2,22-24), li menm ki te manman tout moun k ap viv sou tè a (Jenèz 3,20), Fanm ki vlope nan solèy la reprezante mond tounèf ki parèt la. Fanm sa a se yon nouvèl Èv[5] paske li se manman ni Kris la (vèsè 5) ni sila-yo k ap kenbe verite Jezi te fè konnen an (v.17). Nan sans sa, nou poko ka di tou fanm nan reprezante Legliz la paske Legliz la, se vre li kòmanse viv jou Jedi sen an, men se Dimanch Pak, èspasyalman jou Lapennkot la li pran nesans. Epi Legliz pa manman Jezi, li se madanm marye li (Ap 19,7 ; 21,2ss). Epitou, fòk nou konnen mond tounèf la kòmanse depi nan « WI » Mari a ; sa vle di avan menm Jezikri fèt, dayè se ladan l li te gen pou l fèt.

Sen Jan di nou « dragon an al goumen ak lòt pitit madanm nan: sila yo ki kenbe fèm nan verite Jezi te fè konnen an » (Ap 12,17). Sa vle di, pèsonn pa ka di se Manman Kris la sèlman madanm sa a reprezante. Legliz la tou fè pati mond tounèf la ; li se siy mond tounèf la ki gen pou vini an. Konnen sa byen tou : fanm ki bay Jezi nesans la fè pati de mond tounèf la, sinon li patap ka jwe wòl manman Kris la epi fanm ki vlope nan solèy la (12,1) patap ka reprezante li. Nan sèn sa, sen Jan pale osijè de Mari nan yon fason ki pa fin twò klè : se pa lantremiz Mari mond tounèf la rive bay nasans a premye Pitit li a, ti gason ki gen pou gouvènen nasyon yo ak baton fè a (Ap 12,2). Avan Jezi te fèt, Legliz la pat yon reyalite sosyal, men li te deja ap viv nan Mari, Manman Jezi a. kifè, Mari reprezante ni Legliz la ni mond tounèf la.

B). - Yo ede fanm nan chape kòl anba grif dragon an

Rive nan vèsè 5 la, sen Jan transfere sèn nan sou tè a. Men tou, li pale de sen Michèl Akanj ak zanj li yo ki leve yon gwo batay ak dragon an epi li mete l deyò nan syèl la (vèsè 7). Men pou fanm nan, se pa menm bagay. Sen Jan pa di yo tap goumen: dragon t ap kouri dèyè fanm nan (vèsè 13), li te move sou li anpil (vèsè 17). Men kilès dragon an ye menm? Sen Jan presize. Li bay dragon an 2 non diferan; e chak vle di yon bagay: Dyab (Diabolos = sila k ap akize a) epi Satan (Satana = sila k ap gaye a). Dragon an (Izayi 51,9 ; 27,1 ; Jeremi 51,34 ; Jenèz 3,1.14.15) ap chèche fè mal a ni ansyen mond la, ki te deja anba pouvwa li (Oze 13,14), ni mond tounèf  la ak tout premye Pitit gason l nan, Kris la, ak lòt pitit Fanm nan. Men, ki kalite mal l ap chèche fè fanm nan ak lòt pitit li yo ?

Dragon an ap chèche fè yo 2 kalite mal, yon mal moral ak yon mal fizik : peche a ak lanmò a. Peche, paske « l ap plede twonpe tout moun » (vèsè 9 à Matye 4,1ss) epi « lajounen kou lannuit, li kanpe devan Bondye pou plede pote plent pou frè nou yo, akize yo » (vèsè 10) ; lanmò tou paske « li louvri bouch li, li vomi dlo ki kouri dèyè fanm nan pou pote l ale » (vèsè 15).

Se egzakteman nan moman sa a Bondye vini pou sove fanm nan. « Lè dragon an pran kouri dèyè fanm nan ki te fè pitit gason an (ki se senbòl Kris la), Bondye fèl jwenn 2 gran zèl malfini pou l te ka vole ale nan dezè a, byen lwen Sèpan an. Se la yo bal manje pandan 3 zan 6 mwa [6]» (vèsè 14). Sa ki bèl la, lè sèpan an louvri bouch li pou li nèye fanm nan ak dlo li tap vomi nan bouch li, se tè a ki louvri bouch li, li vale tout dlo ki tap soti nan bouch dragon an (vèsè 16).

Gras a konkou Bondye, mond tounèf la chape nan danje Satan te pare pou li a : peche ak lanmò. E se lòt pitit fanm nan ki tap fè lagè ak dragon an ki chape an premye anba danje sa a. soti chapit 13 rive chapit 19, sen Jan montre nou ki kantite tan batay sa ap dire : se tout tan n ap viv sou tè a. Pi lwen, li  fè nou wè kijan fanm nan gen pou retounen, sèt fwa si, se va tankou Madanm marye ti Mouton an. Pou pitit fanm nan ak pou lòt moun yo, yo pral aji avèk yo selon jan yo tap viv, selon sa yo te fè, nan gran jou jijman an (Apokalips 20,1-12). Men pa bliye, se sèlman pou fanm nan te ka bay Pitit la nesans kifè li te fèt avan l.

Se la menm nou ka pale klè de Mari, Manman Kris la. Li tankou fanm nan ki te vlope nan solèy la, sila dragon an pat ka fè anyen an ; li pat ka fè Mari ni fè peche ni mouri.  Se la li parèt kòm imaj Legliz la nan tout reyalite li, paske li se moun ki fèt avan nan mond tounèf la. Nan tout istwa limanite, se sèl Mari ki te jwe yon wòl konsa : bay nesans a Sila ki fè tout bagay la e ki sove tout moun nan[7]. Se la tou nou jwenn 2 dògm maryal ki pi enpòtan yo : Mari ki fèt san peche (Immaculée Conception de la Vierge Marie) ak Mari yo fè monte nan syèl ak tou kò li (Assomption de la Vierge Marie).

Nou pwofite pou n di retyen an Oryan yo pa pale de Mari ki fèt san peche (Immaculée Conception de la Vierge Marie). Rezon an senp ; se pa paske yo pa kwè ladan l, men tou senpleman, se paske okenn moun pat janm kontèste sa an Oryan, tankou Mwàn ki te rele Pelaj la te fè sa an Oksidan. Se sen Ogisten, ak moun ki vini apre l yo, ki te fè limyè sou koze sa a. Kretyen Oryan yo venere Mari tankou sila ki bon nèt la (Panaghia = la Toute Sainte).

Se konsa tou, yo pa pale de Mari yo fè monte nan syèl ak tout kò li (l’Assomption de Marie), yo pale de Dòmisyon (Dormition[8]). Oryan ak Oksidan itilize, yo chak, yon langaj diferan pou pale de yon menm bagay yo kwè ladan : Mari, dragon an pat ka fè anyen (li pat janm peche = Immaculée Conception), ki resevwa 2 gwo zèl malfini ki pèmèt li vole ale nan dezè a, kote Bondye te pare yon plas pou yo te ba l manje pandan 1260 jou (yo fèl ale ak tout kò li = Assomption). Li chape kòl anba pouvwa peche ak lanmò. Se yon favè èspesyal paske li se manman Jezi. E favè sa a, li jwenn li avan menm li fèt paske depi tout tan, li te nan panse Bondye (se sa nou rele Gras davans la = grace prévenante).

N ap fini ti refleksyon sa a pandan n ap fè nou sonje pawòl Bondye a ki pale konsa : « nou konn sa byen : nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l, pou byen tout moun li te fè lide rele. Paske, moun Bondye te konnen depi davans pou moun pa l yo, depi davans tou li mete yo apa pou yo te kab sanble ak Pitit li a. konsa, Pitit sa a pase premye Pitit nan yon banm frè. Se konsa, Bondye rele tout moun li te mete apa depi davans, li fè yo gras[9] epi moun li fè gras yo, li ba yo lwanj tou » (Women 8,28-30).

 

 

Père Emmanuel Fénélus

Vicaire à Notre-Dame de la Délivrance

Fort-Liberté, Haïti

Ascension 2

La Femme et la Dragon 2

La Femme et le Gragon

 

 

 

Liv an fransè nou sèvi nan kad reyalizasyon ti travay sa

 

  1. AAVV, Dimanche en Paroisse, La revue de la Liturgie de la Paroisse, No 380, Ed Socéval, France, juillet-septembre 2007.
  2. Bible de Jérusalem, Cerf, Madrid, 2010.
  3. Faculté de Théologie de la Compagnie de Jésus, Nouvelle revue théologique. Marie dans les Ecritures, Tome 121/No 1, Janvier-Mars 1999.
  4. Jean-Pierre Prévost, La Mère de Jésus, 10 questions sur Marie, Cerf, Paris, 1987.
  5. Mgr Gérard HUYGHE, Conduit par l’Esprit, Cerf, Paris, 1964.
  6. Monsenyè Frantz Colimon, Liv ki Sin yo, NOUVO TESTAMAN-AN, Institut de Philosophie saint François de Sales, Fleuriot, Tabarre, 2004.
  7. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Traité de la vrai dévotion à la Sainte Vierge, Librairie Monfortaine, Montréal, 1961.
  8. Société Biblique Haïtienne, Bib la, Société Biblique Haïtienne, Port-au-Prince, 1999.

 [1] Pou moun peyi Mezopotami yo, nan chak pwen kadino yo, gen yon gwoup zetwal. Sof, gen yonn nan yo, se yon èskòpyon ki reprezante l, menm moun ki ekri liv la ranplase li pa yon èg, 2 bèt ki sanble.

[2] Père Raymond Henninger, Dimanche en Paroisse, Paj 38.

[3] Monsenyè Frantz Colimon, Liv ki sen yo, Paj 1148-1150.

[4] Père Prigent, L’Apocalypse, pp. 176-192.

[5] Se yon « Père de l’Eglise », sen Irénée, Evèk peyi Lyon an (†177-202) ki te premye fè konparezan ant Ev ak Mari. Li rele Mari « Ev tounèf la ».

[6] Tan ki sèvi pou di dire istwa moun sou tè a: Danyèl 7,25; 8,14.

[7] Saint Anselme dit que « Dieu a donné son Fils, Fruit unique de son cœur, qui était son égal et qu’il aimait comme lui-même ; il l’a donné à Marie, et, du sein de Marie, il en fait son Fils, non par quelqu’un d’autre, mais le même en personne, de sorte qu’il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. Toute la création est l’œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie ! Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu ! Dieu qui a tout formé, s’est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu’il avait fait. Lui qui a pu faire de rien, n’a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie la Mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie la Mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré Celui sans qui absolument rien n’est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi : il t’a fait un don tel que la nature entière t’est grandement redevable, à toi, en même temps qu’à lui » (Oratio 52 : PL 158.955-956 ; Liturgia Horarum I, 939-940 ; Office de Lecture pour le 8 décembre ; Liturgie des Heures 1,1297).

[8] Se sèlman tèminoloji yo ki diferan, men se menm bagay ak Mari yo fè monte nan syèl ak tout kò li a. Pou kretyen Oryan yo, Mari pa mouri. Ni an Oksidan ni an Oryan, Kretyen yo kwè Mari ale nan syèl, men yo chak fè limyè sou sa yon jan.

[9] Tout moun jwenn gras devan Bondye paske yo se pechè (Women 5,12ss) ; Mari jwenn gras bò kot Bondye, li pat fè peche (Lik 1,28), epi li ranpli ak Lagras (Lik 1,28 = pa gen plas pou okenn lòt bagay).