Notre-Dame (3)

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA -2

(Lòt bagay nan premye Kontra a ki te reprezante Mari)

 

 

Nan dènye ti koze nou an, nou te wè kijan anpil medam nan premye Kontra a se te lonbray Mari. Men lè nou gade byen, nou wè se pa sèlman moun Bondye te prapare pou sèvi lonbray bèl Madanm sa a, sila ki beni pase tout fiy yo. Gen anpil lòt bagay ki senbolize manman Sovè a. E se sa menm nou pral eseye dekouvri. Nou pap pran tout, n ap pran sa yo ki parèt plis aklè a, tankou nou wè sa nan :

 

1)             Jaden Edèn nan :

Jaden Edèn nan se te paradi tè a. se Bondye li menm menm ki te plante bèl jaden sa a ; li te wouze l ak premye dlo yo. Li donnen san li pat jèmen. Se ladan l pyebwa ki te bay lavi a te ye. Se ladan Bondye te mete premye moun nan lè l te fin kreye li. Se tankou Mari : nan nanm Mari, nou jwenn pi bèl Fwi ki bon nèt la, Fwi ki sen an. Se Bondye ki te prepare Mari, li wouze l ak dlo lagras li a. Paradi sa a, Bondye te prepare l pou l resevwa sèlman Pitit moun nan, Adan tounèf la, Jezikri (Women 5,14); li menm ki di nou : « Kò m, se yon manje tout bon, san mwen, se yon bwason tout bon… moun ki manje m, m ap ba yo lavi, y ap viv pou tout tan » (Jan 6,55-59).

 

2)        Batiman Noe a :

Bondye te fè Noe prepare gwo batiman an davans. Noe te fè l ak yon bwa ki pa ka gate. Se gras a li ras lèzòm te gen chans kontinye viv sou tè a ankò. Tout bagay t ap anglouti a kote l, epoutan li menm sèl t ap naje sou dlo yo (Jenèz 6-7). An nou wè pou Mari : Depi nan kòmansman tan yo, Mari te nan panse Bondye (Women 8,28ss) ; se Bondye ki te prepare l ; se li menm ki te pote nan zantray li Moun ki se sèl espwa tout tè a ; tout moun fè peche (Women 3,23), epoutan Bondye fè Mari chape kòl anba pouvwa li (Ap 12,13-15). Tankou silayo Bondye te sove lavi yo paske yo te aksèpte antre nan batiman Noe a, tout moun ki chèche pwoteksyon Mari jwenn sekou Bondye.

 

3)        Pijon Noe te voye a :

Li pat jwenn kote pou l poze. Li tounen vinn jwenn Noe… men apre, li tounen ak yon branch oliv[1] tou vèt nan bèk li. Se tankou Mari : labou peche a pat rive sal nanm li ; li pat janm nan gason, se sou Granmèt la sèlman li te mize tout lavi li, Granmèt la fè li tounen Manman Pitit li a, Jezikri (Lik 1,26-28), veritab Pijon, sèl Sous espwa nou, ki bay bonjan kè poze a (Jn 14,27 ; 14,27 ; 20,19.21.26).

 

4)        Nechèl Jakòb la :

Nan yon vizyon, Jakòb wè yon nechèl ; pye li kanpe atè a, men tèt li te pèdi nan syèl la. Jakòb wè zanj Bondye yo k ap monte desann sou li (Jenèz 28,12). Ebyen, se te Mari : paske li te moun, li touche tè a ; men paske li se Manman Bondye, li touche syèl la. Se pa lantremiz Mari Jezi vin jwenn nou sou tè a. Sen Ogisten di : Lemond te tèlman lèd, pa pwòp akoz peche a, li pat pare pou akeyi Pitit Bondye a ; se pousa Bondye bay Mari li, pou Mari li menm li bay nou li. Pitit Bondye a tounen Moun pa lantremiz Mari epi nan Mari. Bondye-Lespri a prepare Mari, epoutan, lè lè a rive, se yon premye minis nan lakou li (Anj Gabriyèl) li voye mande l si l dakò. Chante a ajoute : Pou Bondye vini rankontre ak moun, kote li desann ? Se nan ou Mari ! Lè pou jwenn li, kote n ap pase ? Nou pa genyen yon lòt kote pase nan ou !

 

5)        Touf bwa ki te wouj ak dife men ki pat boule a:

Ti touf bwa sa a te plen ak lagwa Bondye. Nan mitan gwo boukan dife a, yon fèy menm pa boule, li konsève tout frèche li ak tout bon sant pafen flè li yo (Egzòd 3,2-3). Mari pote jèm Bondye a, epoutan li toujou konsève pafen vijinite li a. Dayè, kijan Bondye ta fè deranje kote li pase ? Nesans Pitit Bondye a pa deranje Vijinite Lavyèj ; men okontrè, li konsakre li. Se tankou yon limyè ki klere deye yon vit.

 

6)        Branch bwa Arawon an

Moyiz pran 12 branch bwa, yonn nan chak branch fanmiy Izrayèl yo, li kite yo dòmi pou kont yo nan Tant Randevou a. Nan demen, se sèl Branch bwa ki te pou Arawon an ki te fleri (Nonb 17,16-26). Se tankou Mari ki te pase tout tan l nan silans li jiska li bay nasans a Branch flè tout Pwofèt yo te anonse a (Izayi 11,1).

 

7)        Bwat Kontra a :

Li te fèt ak materyèl ki pa ka gate : bwa akasya, epi ak pi bon lò ki te genyen. Se anndan l yo te mete Tab Lalwa Bondye a (Egzòd 25,10-22). Li gen anndanl tou manje Lamàn nan (Egzòd 16,33). Se la Bondye te rete e li sèvi pwoteksyon pou pèp Izyaèl la. Mari te fèt ak materyèl ki te pi bon pase akasya ak lò. Li te dekore ak pi bèl kado Bondye a, kado lagras la. Li pote nan zantray li veritab Moun ki pi gran e ki se Mèt Lalwa (Mak 2,28). Li pote nan vant li Jezi « Pen tout bon ki desann soti nan syèl la » (Jan 6,58). Mari se Tabènak tout bon an ki pote Bondye li menm menm (Lik 1,42). Li se pwoteksyon kretyen yo.

  David fè lide al pote Bwat Kontra a Jerizalèm. Se konsa li mete l nan yon kabwèt bèf. Yo tap jwe tanbouren, gita, danse, chante… lè yo rive bò glasi Nakon an, bèf yo bite, yo manke tonbe. Ouza lonje men l, li soutni Bwat Kontra a. Men Granmèt la move sou Ouza, li touye l frèt paske li pat gendwa manyen Bwat Kontra a. Lè sa a, David vin pè Granmèt la, li di: “Kòman Bwat Kontra pral vin lakay mwen la”. Se konsa li pran desizyon pou pa pote Bwat Kontra a nan lavil li a. li fè yo pote l kay Obèd-Edon, yon moum lavil Gat. Granmèt la beni Obèd-Edon ansanm ak tout moun lakay li.

Lè David tande kijan Granmèt la te beni Obèd-Edon ak tout fanmiy li, jan zafè l t ap mache byen poutèt Bwat Kontra a, li pran Bwat Kontra a, li mennen l ale nan lavil li a ak gwo seremoni sou tout wout la. David menm t ap danse devan Bwat Kontra a pou fè lwanj Bondye. Lè Mikal, pitit fi Sayil la wè sa, li fache. Poutèt sa, li pa janm fè pitit jouk li mouri (2Samyèl 6).

Se menm bagay pou Mari : Elizabèt te fè ak kè kontan sa David pat vle fè a. Lè Mari, Tabènak ki pote Mèt Lalwa a, t al wè l, li di : « kisa m ye menm, pou manman Mèt mwen an vin rann mwen vizit ? Gade, bonjou w la poko rive nan zòrèy mwen, pitit la pran sote nan vant mwen tèlman li kontan (Prezans Mari pote kè kontan, li pote benediksyon). Se benediksyon pou tout moun tankou Obèd-Edon, David, Elizabèt (Lik 1,43-44), sen Jan (Jan 19,25-27) ki pran Manman Sovè a lakay yo ; men tou, se malediksyon pou tout moun, tankou Mikal, ki pale mal sou li.

 

8)        Moso lenn Jedeyon an :

 

Jedeyon te bezwen konnen si tout bon vre se te li Bondye te chwazi kòm jij sou pèp Izrayèl la. Li mete yon moso lenn sou yon glasi, nan demen maten, moso lenn nan plen dlo ki te ka plen yon bòl. Yon lòt fwa ankò, se te moso lenn nan ki rete chèch, epi lawouze sou tout glasi a. (Jij 6,36-40). Se tankou Manman Mari : Bondye te prepare l li menm sèl e depi nan nesans li, li te inonde ak lagras Bondye a, li beni pase tout fanm (Lik 1,42) ; alòske tout lòt moun te soumèt anba lalwa peche a (Maculatis ex maculatis) ; Mari, li menm sèl resevwa nan zantray Jezi, Lawouze tout bon an (Izayi 45,8).

 

Anplis de senbòl sa yo, Labib la pale sou anpil lòt bagay ankò ki sèvi pou pale sou Manman Pitit Bondye a. Mari bèl tankou yon bèl ti flè nan mitan pikan (Kantik 2,2). Lalwa a, Sòm yo, Pwofèt yo, yo tout pale de Mari. Tankou solèy ki dèyè yon mòn, ki poko fin parèt, men ki klere pa lantremiz reyon l yo, se konsa Mari, depi avan menm li fèt sou tè a, te prezan nan ansyen mond la. Se vre, depi lontan verite sa yo pat ankò devwale, men jounen jodi a, Lesprisen an fè nou konnen yo, pa lantremiz Legliz la.

 

Père Emmanuel Fénélus

Vicaire à Notre-Dame de la Délivrance

Fort-Liberté, Haïti

 

 

Liv an fransè nou sèvi nan kad reyalizasyon ti travay sa

 

  1. Bible de Jerusalem, Cerf, Madrid, 2010.
  2. Commission Cor Mariae, Bien plus de prix que le corail, Renouveau, Montréal, 1978.
  3. Faculté de Théologie de la Compagnie de Jésus, Nouvelle revue théologique. Marie dans les Ecritures, Tome 121/No 1, Janvier-Mars 1999.
  4. Jean-Pierre Prévost, La Mère de Jésus, 10 questions sur Marie, Cerf, Paris, 1987.
  5. L. Garriguet, La Vierge Marie, Pierre Téquin, Paris, 1933.
  6. Mgr Gérard HUYGHE, Conduit par l’Esprit, Cerf, Paris, 1964.
  7. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Traité de la vrai dévotion à la Sainte Vierge, Librairie Monfortaine, Montréal, 1961.
  8. Société Biblique Haïtienne, Bib la, Société Biblique Haïtienne, Port-au-Prince, 1999
  9. Vatican II, Les seize documents conciliaires, Fides, Montréal, 1967.

 

 [1] Oliv la se senbòl kè poze ak lespwa.