Notre-Dame (15)

MARI NAN ISTWA DELIVRANS LA - 1

(Moun ki te sèvi kòm lonbray Mari nan premye Kontra a)

 

Lè yon moun konvèti, li deside mache dèyè Jezikri e li antre nan Legliz Katolik, li twouvel anfas yon teyoloji maryal tou fèt, yon bann verite sou Lavyèj Mari ki te deja chita la ap tann li. Anpil fwa, moun sa a kapab dekouraje paske doktrin sa yo prezante l la konn parèt tankou yon bagay konsa konsa, tankou yon doktrin ki pa gen okenn rasin nan Labib la. Gen anpil moun konsa, e yo menm plis pase sa nou ta imajine : yo fè rankont ak Bondye nan lavi yo, yo santi yo pare pou yo konprann yon sèl kou pwojè Bondye sou Mari, alòske pafwa yo pa menm rive konprann pwojè Bondye sou pwòp tèt pa yo.

Jan de kretyen sa yo konn montre yo gen plis anvi pou yo konnen pase yon moun ki fèt nan yon fanmiy kretyèn nan e k ap viv lafwa katolik la depi lè li timoun. Men, ni yonn ni lòt, yo pa toujou fin konpran poukisa lè gen yon fèt Mari, yo ba li non tankou : Bwat Kontra, Twón Lasajès, pitit Fiy Siyon an, Nouvèl Èv la, Imaj ak Manman  Legliz la, elatriye.

Sa nou pral di la a pa gen pwojè di tout bagay sou Mari ; dayè sen Bèna di « nou pap janm fin di tout bagay sou Mari : De Mariam nunquam satis » (s. Bernard). Men, ansanm nou pral eseye wè kijan depi nan kòmansman istwa delivrans la, yo te gentan anonse Mari, kijan kèk nan medàm nan Izrayèl yo jwenn akonplisman yo nan Mari…

Yon savan sakre Legliz la, sen Ogisten, di konsa : « Se nan Nouvo Testaman an, tout bagay ki te anonse nan Ansyen Testaman an devwale : Ansyen Kontra a kache nan Nouvo a, Nouvo a devwale Ansyen an». Lè nou gade nan lèt ki te ekri pou Ebre yo, nou jwenn menm bagay la te gentan di : « Bagay ansyen yo, se yon senp lonbray benediksyon ki gen pou vini yo » (Ebre 10,1). Se menm bagay ak sen Pòl ki ekri moun lavil Kolòs yo pou li di yo: « pa kite pèsonn kritike nou pou sa n ap manje, pou sa n ap bwè, pou jou nou mete apa pou fè fèt, pou fèt lalin nouvèl, osinon pou jou repo. Tou sa se lonbray bagay ki te gen pou vini yo » (Kolòsyen 2,16-17).

Se sa ki fè, tout gran pèsonaj nan Ansyen Testamen an, tout enstitisyon yo, tout sakrifis yo, tout fason yo te konn selebre yo, tou sa ki te rive nan istwa pèp Israyèl la, se te lonbray sa ki te gen pou rive yo, sa ki te dwe reprezante davans kèk aspè nan lavi Pitit Bondye a dapre plan travay li : Abèl se te lonbray inosans Jezi, Izarak se te lonbray lanmò li, Moyiz se te lonbray travay gaye Bòn Nouvèl li, David se te lonbray reny li, Salomon se te lonbray bon konprann li, Jonas se te lonbray lanmò ak leve byen vivan li… tankou anpil lòt gran pèsonaj ankò ki te make istwa pèp Israyèl la.

Men, Pawòl Bondye a ki vin tounen moun nan mitan nou an (Jan 1,14) te vle manman l gen lonbray li nan Ansyen Testaman an tou, menm jan li te asosye l nan reyalizasyon misyon l nan. Anpil fanm ki te jwe gran wòl nan Ansyen Testaman an ak anpil bagay tou se te lonbray Mari. Se sa nou pral eseye montre. Nou pral montre kijan fanm sa yo sanble ak Mari tèt koupe nan anpil bagay. Si nou gade byen, n ap wè kijan li fasil pou nou jwenn figi Mari nan :

1)        Èv :

Bondye te fè Èv nan tout inosans li. Èv se te kè kontan Jaden Edèn nan (paradi tè a). Se li menm ki manman tout moun ; se li menm tou ki te manman Abèl, moun jis la Kayen (frè li) te touye akoz li te jalou (Jenèz 4,2-8 ; 1Jan 3,12). Menm jan ak Mari ki te fèt san defo peche a. Mari fè kè kontan syèl la ak tè a. Se nan li nou jwenn Lagras la, se li menm ki bay nesans a vrè Abèl la (Lik 1, 30-31), li menm pwòp frèl yo pral touye sou lakwa akoz yo te jalou de li (Matye 27,18-20). Ev te manman kreyasyon Bondye te fè a ; Mari manman kreyasyon Bondye refè nan Jezikri a, moun mond tounèf la, frè Jezi yo (Jan 19,25-27 ; Apokalips 12,17).

 

1)        Sara :

Sara pat ka fè pitit (Jenèz 6,1) epoutan Bondye fèl favè fè yon pitit (Izarak) ki vin tounen papa yon gran pèp. Lè Sara t ap akouche Izarak, li te nan kè kontan : « Bondye fè m bagay ki fè m ri. Tout moun ki tande sa pral ri avè m tou » (Jenèz 21,6). Se menm bagay avèk Mari ki bay nesans a Sila ki gen tout nasyon ki anwo tè a kòm byen, Sila ki gen tout pouvwa ni nan syèl la ni anwo tè a (Matye 20,18). Lè Mari te resevwa nouvèl nesans Jezi, kèl te kontan anpil, li te rekonèt mèvèy Bondye fè nan lavi li tankou l te montre sa nan yon bèl chante : « Bondye ki gen tout pouvwa a fè anpil bèl bagay pou mwen. Li voye je l sou mwen, yon sèvant ki soumèt devan li. Wi depi kounye a, epi pou tout tan, tout moun pral di : ou se yon fanm Bondye beni ! (Lik 1,49.48).

2)        Rebeka :

Rebeka se te yon jenn fi. Li te bèl anpil, li te tifi (Jenèz 24,16). Li te prepare pou Izarak, pitit Abraram nan ; menm jan ak Mari ki te bèl anpil, ki pat fè peche e ki te prepare pou Pitit Bondye a (Lik 1,26-38). Rebeka te gen kè sansib anpil. Li desann krich soti sou zepòl li, li kenbe l nan men l pou l bay sèvitè Abraram nan ak tout chamo li yo bwè (Jenèz 24,18-20) ; menm jan ak Mari ki bay tout moun, ni moun ki kòrèk ni moun ki pa kòrèk, Dlo ki bay lavi nèt ale a (Jan 4,13). Rebeka bay nesans a Jakòb, li menm ki se te eritye pwomès Bondye yo (Jenèz 21,12). Se tankou Mari ki bay nesans a Sila ki te vini tankou yon moun, ki te viv tou tankou yon moun, men Bondye leve mete chita kote ki pi wo a e ba l yon non ki depase tout lòt non yo (Filipyen 2,6-11) ; li menm ki soufri soufri ak nou nan feblès nou, ki pase tout kalite tantasyon menm jan ak nou, men ki pat fè okenn peche (Ebre 4,15). Lè papa Rebeka te dakò pou l marye ak Izarak, Laban, frè li, te swete l yon bèl bagay : « Rebeka, sè nou, nou mande Bondye pou ou fè anpil anpil pitit » ; e li se te yonn nan gran grann Jezi yo. Se te lonbray Mari ki te chwazi pou l te vin tounen manman Sovè a, Sila ki te pase pou premye Pitit nan yon bann frè a (Women 8,29). Konsa, tout bann pitit yo te pwomèt rebeka yo, se Mari yo te bay yo (Jan 19,25-27 ; Apokalips 12,17).

 

3)        Rachèl

Rachèl se te pitit fi Laban : (frè Rebeka), manman Ezaou ak Jakob (Jenèz 28,1). Jakòb te renmen l anpil (Jenèz 29,18) menm jan Bondye renmen Mari anpil la (Lik 1,42). Rachèl pat ka fè pitit, men Bondye vin sonje li, li fè l vin ka fè pitit. Li fè yon pitit gason pou Jakòb li rele l Jozèf. Jakòb te remnmen Jozèf plis pase tout lòt frè li yo. Poutèt sa, frè li yo te rayi l, yo te vle touye l, men Riben gran frè li te renmen l, li pat vle yo touye l, li t ap chèche sove li anba men yo ; li te konseye yo lage l nan yon pi, men kèk machanm Izmayèl yo vin ap pase, Jida, yon lòt gran frè li ki pat dakò ak sa yo t ap fè a tou, ba yo konsèy vann li pito ; se konsa yo vann li pou ven (20) pyès lajan[1] (Jenèz 37,12-28). Epoutan se Jozèf ki pral vin fè onè yo e se li menm tou ki pral delivre yo anba grangou (Jenèz 42ss). Se menm bagay pou Pitit Mari a. Frè l yo te vann li pou trant pyès lajan (Matye 26,15)[2], men tou, se nan li nou tout nou gen lavi, se li menm ki ban nou manje k ap fè nou viv pou tout tan an (Jan 6,53).

Se te nan mitan gwo kè kontan Rachèl te fè premye pitit gason li a Jozèf, li menm mande Bondye yon lòt (Jenèz 30,23-24) ; men lè lè a te rive pou li akouche dezyèm pitit gason l nan, li t ap soufri anpil. Rachèl ta pral mouri li t ap rann dènye souf li lè li rele pitit la Ben-oni, ki vle di pitit lapenn mwen. Men Jakòb rele pitit la Benjamen, ki vle di pitit bò dwat mwen (=ki va gen anpil chans la) (Jenèz 35,16-18). Se te konsa tou, lè Mari tap akouche premye Pitit gason li a, li pat konnen okenn doulè ; men sou kalvè a, lè lè a te rive pou tout bagay ki te gen pou fèt yo te prèske fin fèt, lè a te rive pou Mari te vin tounen manman tout moun nan, se pa ti kras soufri li tap soufri (Jan 19,28-30). Ben-oni, se sa nou tout nou ye pou Mari.

 

4)        Miryam (Mari), gran sè Moyiz la :

Apre pèp Izrayèl la te fin travèse lanmè Wouj la, Miryam pran yon tanbouren nan men l, tout medam yo t ap mache dèyè l, li t ap chante pou yo li tap di : « An nou chante pou Granmèt la paske li genyen yon bèl batay ! Li voye chwal yo jete nan fon lanmè ak tout kavalye yo sou yo » (Egzòd 15,20-21). Menm jan ak Mari, manman Granmèt la, premye nan pitit Bondye sove yo (Laurentin), pran devan nou pou l chante pou nou laviktwa Pitit li a sou Djab la ak sou mechan yo.

 

5)        Debora ki te yon pwofèt ak Yayèl, fanm ki te gen anpil kouraj la :

Nan tan Debora tap rann jijman nan peyi Israyèl, Israyèl te gen gwo lenmi e okenn lòt wa pat ka genyen l nan batay ; lenmi sa yo te rele Sizera ak Jaben. Debora te kanpe tankou yon manman pou pèp Izrayèl la (Jij 5,7), e se li menm ansanm ak Yayèl ki te rive kraze lenmi yo (Jij 4).  Se menm bagay pou Mari ; Demon an t ap renye, lanmò te gen pouvwa sou moun (Oze 13,14), men lè Mari dakò antre nan pwojè a gras a di li te di Bondye Wi (Lik 1,38), Piti li a antre nan ras lèzòm, li kraze lanmò, li pran nan men l dènye pouvwa li te genyen (1Kor 15,55-57).

6)        Rit, moun lavil Mowab la :

Rit t ap travay nan jaden Bowoz la e Bowoz te fè anpil bagay pou li paske li te di li se sèvant li (Rit 2,1-16) ; se menm bagay pou Mari ki jwenn anpil favè bò kot Bondye paske li se sèvant li (Lik 1,38.30).

 

7)        Bètsabe, manman wa Salomon :

Adonyas te bezwen yon bagay, li pa al kote wa Salomon pou mande l sa, malgre wa Salomon te frè li2 Sam 3,4). Li al jwenn Bètsabe pito, li mande l al di wa a sa, paske li konnen wa a pap refize manman li. Bètsabe al kote l vre tankou Adonyas te swete sa… Salomon fè mete yon fotèy pou manman li chita adwat li… li di l : « Manman, mande sa ou vle. Mwen pap refize ou » (1Wa 2,13-20) ; se tankou Mari ki chita nan syèl la adwat Pitit li a[3], l ap mande favè pou nou, tankou li te fè sa nan maryaj nan lavil Kana a. Pitit li pap refize l anyen (Jan 2,1-11).

 

8)        Jidit :

Jidit se te pi bèl fanm ki te genyen nan peyi Israyèl ; se li menm ki te pi fidèl nan tout fi ki pa te gen mari yo. Li koupe tèt Olofèn ki tap chèche touye Bètili ; menm jan ak Mari ki te delivre tout tè a lè, nan di li te di ‘’Wi’’ : Pitit li a antre nan ras l`ezòm e li kraze tèt Djab la. Lè moun Izrayèl yo te tande sa ki te rive, yo te kontan anpil, yo t ap chante pou Jidit ; se tankou tout linivè k ap chante Mari (Lik 1,48). Yon menm chante ka sèvi pou aklame ni Jidit ni Mari : « ou se bote Jerizalèm ! Ou se kè kontan tout Israyèl ! Se ou ki fè lonè ras nou an » (Jidit 15,9).

 

9)        Estè :

Estè te fè pati moun yo te depòte pou ale peyi Pès ak Mèd, kote se Asyeris ki tap renye. Se li menm ki te pi fò nan tout wa sou latè yo. Estè te bèl anpil e bote l te atire wa a. Wa a tonbe pou li plis pase tout lòt fanm li te janm konnen. Estè te rive fè wa a plezi pase tout lòt jenn fi yo (Estè 2,17). Estè fè touye Aman, lenmi pèp li a, e li fè revoke lèt ki te mande pou touye tout Israyelit yo (Estè 7ss). Se menm bagay ak Mari ki fè kè Bondye kontan anpil e ki bay tè a ZAM (= Jezi) ki kraze tèt Satan, lèdmi k ap akize ras lèzòm san rete, lajounen tankou lannuit, devan Bondye a (Ap 12,10) e konsa, li fini ak malediksyon ki t ap peze nou an.

Pandan Pèp la te an egzil, te gen yon lwa ki tap peze tout Jwif yo, epoutan li pat valab pou Estè ; tankou Mari, sèl moun ki pat soumèt anba lwa peche a. Nou menm se pechè ki soti nan pechè (maculatis ex maculatis). Mari se sila ki soti nan peche men ki pa gen peche (Immaculata ex maculatis). Jezi se sila ki pa gen peche e ki soti nan sila ki pa gen peche (immaculate ex immaculata).

 

10)    Manman sèt (7) frè Makabe yo :

Paske Jwif yo te fidèl ak Lalwa Moyiz la, yo t ap pesekite yo. Se konsa yo kenbe sèt (7) frè. Aprè yo fin fè yo pase kont kalamite, yo touye yonn apre lòt devan manman yo ki t ap ankouraje yo (2Makabe 7,1-39). Pa gen diferans ak mari, li menm ki te kanpe la lè Pitit li a t ap soufri ak lè li te mouri. Nan mitan tout doulè sa yo, li dakò Pitit li a soufri paske li te konnen se te pou delivrans nou.

 

Gen anpil lòt fanm ankò Lesprisen an te plezi l fè reprezante Manman Sovè a. Tout fanm nan Ansyen Kontra a se te lonbray li. Yo chak yo reprezante l nan yon bagay, swa nan favè Bondye fè l, swa nan fòs kouraj yo te gen, swa nan bote yo, swa nan bon yo te bon…

 

Père Emmanuel Fénélus

Vicaire à Notre-Dame de la Délivrance

Fort-Liberté, Haïti

 

 

 

 

Liv an fransè nou sèvi nan kad reyalizasyon ti travay sa

 

  1. Bible de Jerusalem, Cerf, Madrid, 2010.
  2. Commission Cor Mariae, Bien plus de prix que le corail, Renouveau, Montréal, 1978.
  3. Faculté de Théologie de la Compagnie de Jésus, Nouvelle revue théologique. Marie dans les Ecritures, Tome 121/No 1, Janvier-Mars 1999.
  4. Jean-Pierre Prévost, La Mère de Jésus, 10 questions sur Marie, Cerf, Paris, 1987.
  5. L. Garriguet, La Vierge Marie, Pierre Téquin, Paris, 1933.
  6. Mgr Gérard HUYGHE, Conduit par l’Esprit, Cerf, Paris, 1964.
  7. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Traité de la vrai dévotion à la Sainte Vierge, Librairie Monfortaine, Montréal, 1961.
  8. Société Biblique Haïtienne, Bib la, Société Biblique Haïtienne, Port-au-Prince, 1999
  9. Vatican II, Les seize documents conciliaires, Fides, Montréal, 1967.

 [1] Ven pyès lajan, se pri yon èsklav nan moman an.

[2] Trant pyès lajan, se pri yon èsklav nan moman an.

[3] Lafwa Legliz la, Dògm Asonpsyon, Pap Pi 12, 1er Novanm 1950.